×

Püsikliendikonto loomiseks on vajalik toimiva e-posti aadressi olemasolu.

Registreeru

ON24 Järelmaksu müügilepingu üldtingimused

1. MÕISTED JA TASUD

1.1 Kaup - Lepingu eritingimuste punktis 1.1 nimetatud kaup või teenus;

1.2 Kauba Maksumus - Kauba hind koos käibemaksuga juhul, kui selle eest tasutaks kohe. Hinna sisse arvestatakse ka kulleri- või veokulud, kui Ostjat pole vastupidisest teavitatud;

1.3 Sissemakse - esimene Maksegraafikujärgne põhiosamakse;

1.4 Osamakse - maksegraafikujärgne osamakse;

1.5 Jääkmaksumus - kasutusele võetav krediidisumma ehk Sissemakse järel Kauba eest tasuda jääv summa;

1.6 Krediidi kogukulu - kogukulu tarbijale on kõik kulud, kaasa arvatud intress, lepingutasud, maksud ja muud tasud, mida tarbija on kohustatud seoses tarbijakrediidilepinguga maksma ja mis on krediidiandjale teada või peavad teada olema. Krediidi kogukulu arvutamisel ei võeta arvesse notaritasusid. Kui krediidi saamiseks või krediidi saamiseks pakutavatel tingimustel on vaja sõlmida kõrvalleping, eelkõige kindlustusleping, võetakse krediidi kogukulu arvutamisel arvesse ka nimetatud lepingust tulenevad kulud, eelkõige kindlustusmakse;

1.7 Osamakse - vastavalt Maksegraafikule tasumisele kuuluv Jääkmaksumuse igakuine tagasimakse, millele lisandub igakuine intress;

1.8 Maksegraafik - Ostja ja Müüja vahel kokkulepitud kord Osamaksete tasumiseks, maksete suurused ja maksete tegemise tähtpäevad, mis on lisatud käesolevale Lepingule ning mida Ostjal on Lepingu kestvuse jooksul mis tahes ajal õigus nõuda Müüjalt tasuta;

1.9 Muud tasud ja kulud lisaks Eritingimustes sätestatule: Tasu Ostja teavitamise eest Osamakse (te) tasumisega viivituses olemise ning Lepingust taganemise korral: - SMS i või e-posti teel saadetud meeldetuletuskirja eest 2 EUR-i; - posti teel saadetud meeldetuletuskirja eest 5 EUR-i. Käesolevas punktis nimetatud tasu võib nõuda ainult juhul, kui eelnevalt on tarbijale saadetud vähemalt üks tasuta meeldetuletus.

1.10 Viivise määr: Osamaksete mittetähtaegse tasumise korral on viivise määraks intressimäär. Lisaks on Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist ületava kahju ning kulude hüvitamist. Viivist ei arvestata intressilt.

1.11 Intressimäär ja selle kohaldamise tingimused: Aastane intressimäär on Lepingus kokkulepitud suurus, mille alusel arvutatakse igakuine intressisumma korrutades jääkmaksumust aastase määra 1/12-ga. Igakuine intressisumma sõltub jääkmaksumuse suurusest ning väheneb Lepingu kestel.

1.12 Krediidikulukuse määr aastas ning selle arvutamise kord: krediidi kogukulu, mis on väljendatud aastase protsendimäärana kasutusse võetud krediidisummast ja mille väärtus on toodud eritingimustes.

2. LEPINGU SISU

2.1 Müüja müüb käesoleva Lepingu alusel ja selles sätestatud tingimustel Ostjale Kauba ning Ostja kohustub selle eest tasuma Müüjal Maksegraafikus ettenähtud tingimustel ja tähtaegadel. Käesoleva Lepingu alusel Müüja poolt Ostjale antavaks krediidiliigiks on järelmaks (tarbijakrediit asja omanda-miseks või teenuse osutamiseks). Lisaks käesolevale Lepingule kohalduvad Kauba müügi tingimus-tele Müüja täiendavad tingimused selles osas, milles need ei ole käesoleva Lepinguga vastuolus.

2.2 Ostja kinnitab, et ta:

2.2.1 on täisealine isik ning käesoleva Lepingu sõlmimine vastab tema krediidivõimele;

2.2.2 on saanud kätte käesoleva Lepingu osas õigusaktidega nõutava teabe, sh Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe, teda on lepingueelselt nõustatud või pakutud selleks võimalus ning ta on tutvunud Lepingu tingimustega;

2.2.3 ei ole esitanud ning ei esita Müüjale valeandmetega dokumente;

2.2.4 esitab Müüja nõudmisel oma 6 kuu sissetulekute pangaväljavõtte;

2.2.5 hoiab Lepingu kehtivuse ajal Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks pangakontol, millega on seotud Lisa 1 alusel antud otsekorraldus, piisavalt vahendeid;

2.2.6 teavitab Müüjat punktis 4.6 nimetatud asjaoludest;

2.2.7 Ostaja on teadlik, ning kinnitab, et kohustub käesolevast Lepingust tulenevad maksekohustused täitma Müüjale Lepingus ning Maksegraafikus sätestatud korras ja tähtpäevadel;

2.2.8 on teadlik, et vastutab Kauba vastavuse eest Müüja ning kõik Kauba puudusi puudutavad teated tuleb esitada Müüjale;

2.2.9 tal ei esine erakorralist vajadust, sõltuvussuhet või kogenematust.

2.2.10 on hoiatatud, et Maksete tasumata jätmisel võivad olla tõsised tagajärjed (nt sundmüük) ning see võib raskendada krediidi saamist.

3. KAUBA MÜÜK JA ÜLEANDMINE

3.1 Kauba üleandmine Müüjalt Ostjale on kirjeldatud ON24 AS Üldtingimustes, mis on leitavad ON24 kodulehelt www.on24.ee.

3.2 Kauba Ostjale üleandmise hetkest vastutab Ostja Kauba korrashoiu ja säilimise tagamise eest ning kannab kõik Kauba korrashoiu, säilimise ja kasutamisega seotud kulud ning riisiko.

3.3 Kauba vastuvõtmisel on Ostja kohustatud koheselt Kaupa kontrollima Kauba vastavuse ning ilmsete puuduste väljaselgitamise eesmärgil.

3.4 Kauba omandiõigus läheb üle Ostjale pärast viimase Osamakse tasumist ning kõigi muude Lepingu alusel tasumisele kuuluvate maksete tasumist (omandireservatsioon), kusjuures maksete tasumist tõendab Müüja poolne vastav kinnitus.

3.5 Käesolevat punkti 3 ei kohaldata teenustele selles osas, milles see ei ole olemuslikult võimalik.

4. MÜÜJA JA OSTJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 Müüjal on õigus nõuda ning Ostja kohustub tasuma osamakseid ning muid Lepingu alusel tasumisele kuuluvaid makseid vastavalt Maksegraafikus sätestatule ning Müüja poolt Lepingu alusel esitatud arvetele. Ostja on kohustatud tasuma Lepinguga sätestatud Osamakseid ning muid Lepingu alusel tasumisele kuuluvaid makseid ka juhul, kui Kaup on peale selle üleandmist Ostjale, kuid enne viimase Osamakse tasumist hävinud, kahjustunud või kaotsi läinud, sõltumata sellest, kas Ostja vastutab Kauba hävimise, kahjustumise või kaotsimineku eest.

4.2 Müüjal on õigus Lepingust tulenevaid nõudeid Ostja vastu edasi loovutada. Müüja teavitab Ostjat nõude loovutamisest.

4.3 Kaupa puudutavaid müügigarantiist, Lepingust ja seadusest tulenevaid kohustusi, sealhulgas neid, mis tõusetuvad seoses Kauba lepingutingimustele mittevastavusega, täidab Müüja. Kui Müüja rikub Lepingut, eelkõige kui Kaup ei vasta Lepingu tingimustele, võib Ostja oma Lepingust või seadusest tulenevad nõuded esitada Müüja vastu. Kui Müüja ei täida Lepingust tulenevat asja üleandmise kohustust või kui asi ei vasta lepingutingimustele ning Müüja on õigustamatult keeldunud õiguskaitsevahendite rahuldamisest, võib Ostja keelduda omapoolse kohustuse täitmisest. Ostjal ei ole õigust Lepingu kohaselt tasumisele kuuluvaid nõudeid tasaarvestada.

4.4 Ostja ei või Lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi kolmandatele isikutele üle anda.

4.5 Ostja ei või kuni kõigi Lepingu alusel tasumisele kuuluvate maksete tasumiseni ning Kauba omandiõiguse Ostjale üleminekuni Kaupa käsutada või piiratud asjaõigustega koormata.

4.6 Ostja on Lepingu kehtivuse perioodil kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viie (5) kalendripäeva jooksul teavitama Kauba kahjustumisest, osalisest või täielikust hävinemisest või kaotsiminekust või asjaoludest ning sündmustest, mis võivad takistada või muuta võimatuks Lepingust tulenevate Ostja kohustuste nõuetekohase täitmise.

4.7 Ostjal on õigus Lepingu alusel saadud Laen või osa sellest ennetähtaegselt tagastada, teatades sellest Laenuandjale kirjalikult või e-posti teel ette vähemalt 10 (kümme) päeva.

4.8 Müüjal on õigus nõuda hüvitist 1% ennetähtaegselt tagasimakstud krediidisummalt kui ennetähtaegse tagasimaksmise ja Lepingu lõppemise vaheline periood on pikem kui üks aasta ja 0,5% ennetähtaegselt tagasimakstud krediidisummalt kui ennetähtaegse tagasimaksmise ja Lepingu lõppemise vaheline periood on alla ühe aasta.

4.9 Ennetähtaegse tagasimaksmise avaldus on Ostjale siduv ja sellest ei saa taganeda ilma Müüja nõusolekuta.

4.10 Ostja kohustub Lepingu kehtivuse ajal viivitamata kirjalikult või e-posti teel teavitama oma muutunud posti või e-posti aadressist. Andmed loetakse vastavalt muutunuks alates teate kätte saamisest.

5. MÜÜJA ÕIGUS LEPINGU ERAKORRALISEKS ÜLESÜTLEMISEKS

5.1 Müüjal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, st. lugeda kogu tagastamata Laenu tagastamise, ülesütlemise seisuga tasumisele kuuluva Intressi ja Lepingust tulenevate muude maksete täitmise tähtajad saabunuks ja nõuda Ostjalt kõigi Lepingust tulenevate kohustuste täitmist Müüja kasuks Müüja poolt antud mõistliku tähtaja jooksul, kui enne Laenutähtpäeva ilmneb üks või mitu järgmistest asjaoludest: a) Ostja ei täida tähtaegselt Lepingust või muust Müüjaga sõlmitud lepingust tulenevat Laenu tagastamise ja/või Intressi tasumise kohustust ja Ostja on olnud osalises või täielikus viivituses vähemalt kolme järjestikkuse maksega, ja Müüja on andnud Ostjale kirjalikult vähemalt kahenädalase tähtaja viivitatud makse (te) tasumiseks koos avaldusega, et Müüja ütleb selle tähtaja jooksul maksete tasumata jätmise korral Lepingu üles ja nõuab kogu Lepingust tuleneva võla tasumist, ja kui Ostja ei ole Müüjale eelnimetatud avalduses märgitud tähtaja jooksul võlgnevust likvideerinud. b) Lepingu täitmise tagamiseks panditud vara väärtus on langenud rohkem kui viiendiku võrra selle vara väärtusest pantimise hetkel ning pandi seadnud isik ei ole Müüja määratud tähtpäevaks seadnud uusi tagatisi, mis kompenseeriks esialgse tagatise väärtuse vähenemise. c) Ostja on Müüjale esitatud dokumentides edastanud teavet, mis ei vasta tõele.

6. KONFIDENTSIAALSUS

6.1. Pooled kohustuvad tagama Lepingu konfidentsiaalsuse ja võtma tarvitusele kõik meetmed vältimaks Lepinguga seotud teabe sattumist kolmandate isikute kätte. Pooled ei loe kolmandateks isikuteks käesoleva punkti tähenduses: a) Lepingu täitmist tagavaid isikuid; b) Maksehäirete registri pidajat Aktsiaseltsi Krediidiinfo (registrikood 10256137) või - maksehäirete registri pidaja muutumisel - maksehäirete registri igakordset pidajat; c) Poolte volitatud esindajaid; d) Müüjaga ühte konsolideerimisgruppi kuuluvaid juriidilisi isikuid ja nende töötajaid nende tööülesannete täitmisel; e) Isikuid, kellele Müüja loovutab osaliselt või täielikult Lepingust tulenevaid nõudeid Ostja vastu, sh inkassoteenust pakkuvaid äriühinguid; ja f) Audiitoreid või Poole õigusnõustajaid nende kutsetegevuses.

6.2. Punktis 6.1. nimetatud isikutele on Pooled õigustatud väljastama teavet Ostja, Lepingu sõlmimise, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise (sh võla suuruse) kohta. Punktis 6.1. nimetamata isikutele on Pooled õigustatud väljastama teavet Lepingu tingimuste ja Poolte kohustuste täitmise kohta ainult juhul, kui teine Pool või Lepingu täitmist taganud isik (ud) ei ole täitnud oma Lepingust või tagatislepingutest tulenevaid kohustusi või kui teabe väljastamise õigus ja/või kohustus tuleneb Eesti Vabariigi seadustest.

6.3. Ostja annab Lepingu sõlmimisega Müüjale nõusoleku edastada Aktsiaseltsile Krediidiinfo ja maksehäirete registri igakordsele pidajale oma nime, isikukoodi, andmeid oma elukoha, Lepingu sõlmimise, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise (sh. võla suuruse) kohta. Ostja annab maksehäire registri pidajale nõusoleku oma eelnimetatud isikuandmete töötlemiseks, sh avaldamiseks maksehäirete registris, eesmärgiga anda registri kasutajatele – pankadele ja teistele krediidiandjatele - lisainformatsiooni krediidiotsuste langetamisel.

7. LEPINGU KEHTIVUS

7.1. Leping jõustub selle omakäelisel allakirjutamisel Poolte või Poolte esindajate poolt.

7.2. Leping lõpeb, kui Ostja on täielikult kustutanud oma Lepingust tuleneva võlgnevuse Müüja ees, st tagastanud kogu Lepingu alusel saadud Laenu ja tasunud muud Lepingust tulenevad maksed ning on täitnud kõik Lepinguga endale võetud kohustused.

7.3. Lepingust taganemine või Lepingu ülesütlemine ei vabasta Laenusaajat rahaliste kohustuste täitmisest, mis on tekkinud Lepingu alusel enne Lepingust taganemist või Lepingu ülesütlemist.

7.4. Lepingust taganemisel või Lepingu ülesütlemisel ühekordselt tasutud lepingutasu ei kuulu tagastamisele.

8. LEPINGU EKSEMPLARID

8.1 Leping on koostatud eesti keeles kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas originaaleksemplaris, millest üks jääb Müüjal ja teine Ostjale.

8.2 Lepingul on järgnevad lisad: Lisa 1: Maksegraafik; Lisa 2: Euroopa Tarbijakrediidi standardinfo teabeleht.

9. MUUD TINGIMUSED

9.1 Lepingu sõlmimisel ja täitmisel lähtuvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest.

9.2 Lepingu osaks ei loeta Poolte varasemaid tahteavaldusi ega kokkuleppeid, mis ei sisaldu Lepingus.

9.3 Viivitus Lepingust tuleneva õiguse maksmapanekul või kohustuse täitmisel ei tähenda sellest õigusest ja kohustusest loobumist; ühegi õiguse eraldi või osaline maksmapanek või teostamine ei välista selle õiguse maksmapanekut või teostamist muus osas ega muu õiguse ja/või kohustuse teostamist.

9.4 Lepingu üksiku sätte või osa kehtetus ei vabasta Pooli Lepingu teiste sätete täitmise kohustusest ning ei too kaasa kogu Lepingu või Lepingu teiste sätete või osade kehtetust.

9.5 Kõik kaebused võib Ostja esitada Müüja punktis 1.4 märgitud posti- või e-posti aadressile. Lepingust tulenev vaidlus lahendatakse Poolte läbirääkimistega kohtuväliselt. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtu Viljandi kohtumajas.

9.6 Ostja õiguste kaitseks sätestatud nõuete täitmise üle teostab järelevalvet Tarbijakaitseamet, Pronksi 12, 10117, Tallinn.

ON24 ajakirjanduses

ON24 ajakirjanduses
© 2020 ON24 AS
CollectNet'i pakirobot SmartPost pakiautomaat Krediitkaardid: VISA, MasterCard, Maestro ON24 järelmaks Liisi Konto Bigbank Turvaline ostukoht